Projekty‎ > ‎Budoucí výstavba‎ > ‎Výstavba-sever‎ > ‎

Etapa 0013 v otázkách a odpovědích

Následující otázky a odpovědi jsme zpracovali my, autoři těchto stránek, na základě rozhovorů s autory projektové dokumentace, společností iStar a na základě našich zkušeností. Bohužel je nemůžeme považovat za oficiální stanoviska, ač jsme o taková žádali. Následující odpovědi budeme dále upravovat a aktualizovat podle nejnovějších informací a v souladu s naším nejlepším svědomím.

Za výkonný výbor sdružení Jiří Barcal

1. Co je cílem projektu?

Cílem projektu je vybudovat kanalizaci, plynovod a komunikace v části území osady Lahovské podle územního plánu z roku 1999 označené jako OB (čistě obytná). Tato část se rozprostírá nasever (směrem k Velké Chuchli) od ochranného pásma vysokého napětí, které přetíná ulici Na Lahovské přibližně v polovině. Na následující mapce je tato část přibližně vyznačena barevně.

Ačkoliv v průběhu vyjadřování údajně i ze strany odboru výstavby vznikl požadavek, aby se projekt neomezovat pouze na tuto severní část, nepodařilo se s investorem projektu, magistrátem hl. m. Prahy (konkrétně Odbor městského investora - OMI) dohodnout financování rozšíření projektu. Museli jsme se spokojit s tvrzením, že úspěch realizace první části se stane impulsem pro pokračování pro druhou část osady.


2. Nakolik je jisté, že se projekt podaří zrealizovat?

Úspěch projektu záleží na mnoha faktorech, z nichž ty nejdůležitější jsou tyto:

  • souhlas soukromých majitelů pozemků s realizací stavby a především odprodejem části svých pozemků ve prospěch komunikací. Předpokládá se 100% souhlas, ačkoliv se v neoficiálních diskuzích připouští, že mohou být vypuštěny ty komunikace, kde se 100% souhlas majitelů nezíská. Bohužel realizace některých komunikací je klíčová a blokuje realizaci celého projektu,
  • souhlas orgánů státní správy s navrženým a dohodnutým řešení, a to především odboru dopravy, Policie ČR,
  • uvolnění dostatečných prostředků z rozpočtu Prahy, ze kterých by se pokryly náklady na kompenzace majitelům a samotnou výstavbu.

Tyto body jsou uvedeny v náhodném pořadí, jejich vyřešení bude v každém případě obtížné, nikoliv však nemožné.


3. Jak budou kompenzovány pozemky, které budou jejich majitelé odprodávat?

Od začátku se hovoří o tom, že za soukromé pozemky, které jejich majitelé budou muset přenechat ve prospěch rozšíření komunikací, budou finančně odškodněni. Výše ceny by měla být určena odhadcem. Tento postup je dán také tím, že odkupy budou financovány z veřejných rozpočtů a údajně jiný postup není možný. Současná odhadní cena pozemků nám zatím není známa. 


4. Budou majitelům náležet i náhrady i za stavby a vegetaci na odprodaných pozemcích?

Součástí dohody o odprodeji by měla být obnova oplocení minimálně v původní podobě (tzn. pletivo bude nahrazeno opět pletivem, i když pravděpodobně novým). Nutné přesuny vodoměrných šachet a elektrorozvodných skříní by měly být také financovány stavbou. K ostatním kompenzacím (vegetace aj.) nám není nic známo.


5. Jaký přínos budou mít majitelé, pokud se stavbu podaří zrealizovat?

Po dokončení stavby lze očekávat následující:
  • odbor výstavby začne povolovat stavby rodinných domů, zároveň však nebude bránit současným majitelům dál své chaty používat k rekreačním účelům
  • dojde ke značnému zhodnocení pozemků (podle našich zjištění se nyní ceny pozemků prodávají nejčastěji v rozmezí 600-1500 Kč/m2, naopak v Chuchli a v oblasti Na Hvězdárně se zasíťované pozemky s možností stavět již dnes prodávají za hodnotu cca 8000 Kč/m2). Toto zhodnocení není významné jen pro ty, kteří chtějí pozemek prodat, ale i představuje vyšší zajišťovací hodnotu pro čerpání hypotéky apod.
  • zvýšení bezpečnosti díky veřejnému osvětlení, přehlednějším vozovkám. Setkáváme se s názorem, že naopak rozšířením komunikací začnou řidiči jezdit ještě rychleji a budou chodce více ohrožovat. Na to lze odpovědět tím, že nově se chodci budou moci bezpečně pohybovat po chodnících, v území se stále předpokládá zóna 30 km/h, výjezdy ze zahrad budou mít lepší rozhled, v průběhu realizace lze realizovat i další technická opatření, která na širších komunikacích zajistí, aby řidiči dodržovali rychlost (např. zpomalovací šikany, velkoplošné retardéry apod.).
  • nový povrch vozovek umožní zimní údržbu. Současný stav neumožňuje použití radlice na sníh (v nerovnostech hrozí její vylomení a navíc není prostor pro odhrnutý sníh)
  • zvýší se dostupnost pro služby (popelářské vozy se dostanou i do dnes neobsluhovaných komunikací, nyní obsluhují pouze Na Lahovské, část Na Hvězdárně a část ulice K višňovému sadu)
  • bude zajištěn odvod dešťové vody z komunikací, zmizí kaluže a zaplavené pozemky

6. Je povinnost se připojit na kanalizaci?

Bude-li stavebník žádat o vydání stavebního povolení novou stavbu nebo významnou přestavbu, stane se připojení na kanalizaci podmínkou pro udělení povolení. Připojením na kanalizaci s sebou přináší účtování stočného, které se odvozuje od naměřené spotřeby vody. Stane se tak 1 m3 odebrané vody zdánlivě dražší (přibližně dvojnásobek), ve skutečnosti to však pro normální rodinu představuje cca 2-3000 Kč/rok. To je částka, která je několikanásobně nižší než ta, kolik zaplatí za odvoz fekálním vozem.


Máte-li další dotazy, piště je na e-mailovou adresu sdruzeni@lahovska.info.
Comments