Projekty‎ > ‎

Náměty a otázky k řešení

  • Likvidace bioodpadu ze zahrad
Osvětová činnost mezi majiteli pozemků (likvidace možná ve sběrném dvoře), případně vyčlenit veřejný prostor pro bioodpad  a biokompostér. Zjistit podmínky – platby, umístění, pravidelný vývoz atd.

  • Dopravní značení na osadě Lahovská
Aktuálně zvýšit bezpečnost pohybu po stávajících komunikací a zklidnit dopravu pomocí nového dopravního značení, instalace zrcadel na nepřehledných křižovatkách.

  • Systematické zajištění pořádku a úklidu na Osadě Lahovské a blízkém okolí
Pravidelné mapování vznikajících černých skládek a jejich likvidace ve spolupráci s úřadem, upozornění na zákaz skládek, umístění kamer

  • Péče o veřejnou zeleň, příp. v okolí zanedbaných zahrad
Domluva s úřadem, komunikace s majiteli zanedbaných zahrad, odstranění náletových křovin z pozemku Vily Chuchle, zapůjčení žacího stroje.

  • Obnova stromořadí u komunikace směrem na Lochkov
Po rekonstrukci komunikace Na Hvězdárně v úseku na Lochkov bylo vykáceno stromořadí (lípy, ořešáky, hrušky, švestky, jabloně). Pokusit se o obnovu tohoto stromořadí, ideálně z prostředků, ze kterých byla financována rekonstrukce komunikace.

  • Omezení hluku z nově zprovozněného pražského okruhu
V rámci zkušebního provozu a při kolaudačním řízení uplatnit námitky proti zvýšení hluku od vozidel projíždějících po pražském okruhu. Cestou by mohlo být redukování rychlosti na estakádě a v úseku od výjezdu z tunelu na Lochkov na 80km/h (nyní je 100km/h). Iniciovat, aby v rámci zkušebního provozu bylo provedeno měření hluku i v prostoru osady.

  • Poskytnutí právních služeb pro občanské sdružení Lahovská

Comments