O sdružení‎ > ‎Valné hromady‎ > ‎

Zápis z valné hromady konané dne 23.4.2010

přidáno: 28. 4. 2010 2:26, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 29. 4. 2010 0:54 ]

Setkání výkonného výboru Občanského sdružení s majiteli pozemků v této lokalitě zahájil předseda OS pan Jiří Barcal v 18.30 hod. představením místopředsedy OS p. Patrika Steciva a ostatních členů pí. Ivy Rylichové, p. Alena Petráska a p. Karla Staňka a současně uvedl důvody a motivaci k založení tohoto OS.

Zároveň p. Barcal jmenoval i vytyčené cíle OS:

 1. Sdružit a nabídnout vzájemnou komunikaci aktivních členů OS v podobě podpory od OS jako např. webové stránky, finanční prostředky, komunikace s úřady státní správy
 2. Pro ostatní majitele pozemků v lokalitě Lahovská nabídnout informovanost o dění v lokalitě a svým hlasem ovlivňovat projekty, které chce OS prosazovat                
 Dále p. Barcal přednesl tři základní projekty, kterým se chce v nejbližším období OS zabývat a uvedl členy výkonného výboru za tyto projekty zodpovědné :
 
1) Projekt "Budoucí výstavba" - prezentaci provedl p. Karel Staněk a zmínil v ní následující důležité body :  
 • získat pro řešení převodu osady Lahovská na obytnou zónu odborníky z oblasti stavebního práva a stavebnictví a to především z řad majitelů pozemků v lokalitě
 • kontaktovat písemnou formou stavební odbor a odbor dopravy MČ Praha 16 - Radotín
 • současně komunikovat s magistrátem HMP z důvodu souladu stanovisek s MČ Praha 16 - Radotín
 • na základě výsledků těchto jednání identifikovat konkrétní překážky pro výstavbu RD
 • následně začít hledat kompromisy mezi požadavky majitelů pozemků a státní správy
 • průběžně koordinovat návrhy především s Úřadem MČ Velká Chuchle
 • v úsilí o urbanistické řešení osady vycházet z pojmu "stabilizované" oproti "rozvojové" území
 • lokalitu Lahovskou řešit jako nedílné celistvé území dané historickým vznikem a takto jej i zahrnout do nového Územního plánu Hl. města Prahy
 • pokusit o obnovení prací na Zastavovacích podmínkách, případně iniciovat vytvoření nezávislé urbanistické studie (což je ale především otázka dostupných financí)
 • vést další jednání s příslušnými státními institucemi (oba poslední body vycházejí z návrhu Úřadu MČ Velká Chuchle  
2) Projekt "Pojmenování ulic" - prezentaci a návrh dalšího postupu provedl p. Jiří Barcal :
 • shromáždit návrhy od majitelů pozemků v Lahovské na nové oficiální názvy ulic
 • podat oficiální žádost na magistrát HMP
 • následně zažádat o přidělení orientačních čísel
3) Projekt "Úržba a pořádek"  - prezentaci provedla pí. Iva Rylichová
 • pravidelné jarní a podzimní úklidy kolem komunikací v osadě, likvidace černých skládek
 • možnost vybudování centrálního kompostéru na bio odpad ze zahrad
 • umístění varovných cedulí před vznikem černých skládek
 • spolupráce s odborem životního prostředí Úřadu MČ Praha - Velká Chuchle
Dále p. Jiří Barcal krátce pohovořil o tom, jak bude OS fungovat.

Sdružení realizuje projekty, které koordinuje jeden člověk, který:
 • má povědomí o všech aktivitách, které se na projektu dějí
 • informuje ostatní členy o postupu na projektu na webových stránkách OS
 • koordinuje s výkonným výborem využití finančních prostředků
Pokud by měl projekt potencionálně negativní vliv na majitele pozemků v osadě, svolal by výkonný výbor valnou hromadu, kde :
 • projektový tým prezentuje záměr včetně maximálně podrobného plánu dalších kroků a možných dopadů
 • členové vysloví souhlas, případně nesouhlas
 • projektové týmy musí respektovat závěry hlasování
Co nejširší členská základna je pro správné fungování OS velmi důležitá!
 • především z důvodu, aby měl názor váhu, je důležitá podpora (členství) co nejvíce majitelů pozemků v osadě
 • ti, co nebudou členy OS, nebudou mít tak možnost ovlivňovat aktivity týkající se osady
Valná hromada se bude konat zpravidla 1x ročně, v případě potřeby řešení podstatných záležitostí častěji a to s následujícími body jednání  :
 • obsahem prezentace projektů
 • představení možných dopadů na majitele pozemků v osadě
 • hlasování členů (každý člen má tolik hlasů, kolik má pozemků v osadě o výměře větší než 200 m2)
  • pozitivní efekt : snaha o spravedlivý přístup
  • negativní efekt : komplikované počítání hlasů -> hlasování zveřejněno dodatečně a prezentováno na webových stránkách OS
 • alternativní forma konání valné hromady - korespondenční forma  : 
  •  prezentace jednotlivých projektů a body ke schválení formou e-mailů nebo poštou
  • hlasování dotazníkovou formou
Výkonný výbor tvoří :
 •  zpravidla koordinátoři jednotlivých projektů
 •  rozhoduje o použití finančních prostředků a svolává valné hromady
 •  předseda OS p. Jiří Barcal a místopředseda OS p. Patrik Steciv = statutární orgán OS = rozhodování o nakládání s finančními prostředky OS
Pro maximální transparentnost zvolili OS širokou možnost kontroly svými členy :
 • přístup k výpisům bankovních účtů, peněžnímu deníku, zápisům z valné hromady a výkonných výborů
 
Členem OS "Osada Lahovská" se může stát majitel pozemku v osadě Lahovská, který podá přihlášku:
 • na přihlášce určí preferovaný způsob komunikace (e-mailem nebo poštou)
 • každý člen dostane přihlašovací údaje na webové stránky OS, které slouží :
  • k přístupu k informacím dostupným pouze členům OS
  • e-mailová adresa s adresou ve tvaru (přihlašovací jméno)@lahovska.info
  • k identifikaci při hlasování pomocí hlasovacího lístku
Finanční zdroje  OS :
předpokládané využití finančních prostředků :
 • poštovní korespondence s členy OS
 • podpora jednotlivých projektů, např. : nákup pytlů na odpadky, úhrada velkoobjemového kontejneru, odměna brigádníkům atd.
 • úhrada nákladů spojená s konzultacemi např, s právníky, projektanty, architekty atd.
 • Funkce v OS jsou dobrovolné a proto nejsou honorovány
Případné zdroje finančních prostředků OS :
 • členské příspěvky (nejprve dobrovolné a symbolické - 200,- Kč/rok, jejich výše se může změnit, pokud toto odhlasuje valná hromada)
 • další finanční podpora členů OS nad rámec příspěvků
 • sponzorské dary
Schůze valné hromady OS "Osada Lahovská" byla ukončena ve 20.30 hod. a zúčastnilo se jí okolo 60 majitelů pozemků.

Hlasování

V průběhu valné hromady dostali návštěvníci možnost vyplnit přihlášky a hlasovat o dalším směřování sdružení. Tyto dokumenty jsou uloženy v příloze. Ti, kteří měli zájem se stát členy a hlasovat, byli požádáni o doručení formuláře na e-mailovou nebo poštovní adresu sdružení do 30.4.2010. Po tomto termínu budou zpracovány výsledky hlasování a uvedeny na těchto stránkách.

Ostatní dokumenty k valné hromadě

Tyto a další dokumenty naleznete ve složce na adrese http://dokumenty.lahovska.info.

Comments