O sdružení‎ > ‎

Stanovy občanského sdružení "Osada Lahovská"


Článek 1: Základní ustanovení

1.1 Ve snaze o podporu rozvoje území chatařské osady Lahovská na katastrálním území Praha – Velká Chuchle jako atraktivního místa pro trvalé bydlení a rekreaci jsme se rozhodli založit občanské sdružení s názvem „Osada Lahovská“ (dále jen „Sdružení“) se sídlem ve Velké Chuchli 176E, Praha 5, 159 00. Jedná se o dobrovolné, nepolitické sdružení fyzických osob sdružených na základě společného zájmu.

Článek 2: Cíl a účel

2.1 Občanské sdružení si určilo za cíle:
 1. přispět k rozvoji území chatařské osady Lahovská, směřujícímu k vybudování kompletní infrastruktury, možnosti rekonstrukce nebo rozšíření zde se nacházejících staveb a dále možnosti nové výstavby objektů pro rekreační nebo trvalé bydlení,
 2. budovat infrastrukturu pro pozemky v chatové osadě Lahovské,
 3. ochraňovat a zvelebovat životního prostředí, přírodu a krajinu,
 4. podporovat a organizovat kulturní a sportovní aktivity související s chatovou osadou Lahovská,
 5. zastupovat zájmy svých členů především před orgány státní správy a jinými institucemi v souvislosti s plněním výše uvedených cílů.

  Článek 3: Členství v občanském sdružení

  3.1 Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, vlastnící nemovitost v katastrálním území Praha – Velká Chuchle, které souhlasí s jeho stanovami a cíli, a dodržují tyto stanovy a usnesení orgánů sdružení.

  3.2 Členství vzniká doručením podané přihlášky a jejím schválením výkonným výborem.

  3.3 Členství v Sdružení zaniká:

  1. doručením oznámení o dobrovolném vystoupení člena kterémukoliv členu výkonného výboru,
  2. úmrtím člena,
  3. prodejem všech nemovitostí vlastněných členem v katastrálním území Praha – Velká Chuchle,
  4. vyloučením člena Sdružení valnou hromadou,
  5. zánikem Sdružení,
  6. neúčastnil-li se bez omluvy alespoň hlasování dvou nebo více valných hromad, které se konaly v období minimálně 12 měsíců.
  3.4 Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

  Článek 4: Práva a povinnosti členů

  4.1 Člen sdružení má právo:

  • zúčastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Každý člen má takové množství hlasů, kolik přímo on nebo osoba, jež jej zmocnila k hlasování ve Sdružení, vlastní nezastavěných pozemků větších než 200 m2 na katastrálním území Praha – Velká Chuchle. Všechny hlasy mají stejnou váhu.
  • volit a být volen do orgánů Sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,
  • být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení,
  • nahlížet do účetnictví, archivu Sdružení a registru členů vyjma kontaktních údajů,
  • nechat se zastupovat jinou osobou na základě písemné plné moci při výkonu svých práv a povinností spojených s členstvím ve Sdružení.


  4.2 Člen sdružení má povinnost:

  • dodržovat stanovy Sdružení,
  • respektovat a plnit rozhodnutí valné hromady,
  • hájit zájmy Sdružení a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se jeho zájmy,
  • platit včas členské příspěvky ve výši a termínech schválených valnou hromadou,
  • uvést na přihlášce ke členství informace o pozemcích, které zastupuje, a kontaktní údaje (jméno, poštovní a případně e-mailovou adresu a telefonní spojení) a tyto informace udržovat aktuální. O případných změnách neprodleně informovat správce archivu, který je určen výkonným výborem.

  Článek 5: Vznik občanského sdružení

  5.1 Členové přípravného výboru občanského sdružení, ve smyslu §6 odstavce (2) a (3) zákona č. 83/1990 Sb., se datem registrace občanského sdružení stávají členy Sdružení, kteří bez odkladů, jednohlasně, zvolí výkonný výbor a jeho předsedu.

  Článek 6: Orgány občanského sdružení

  • Valná hromada
  • Výkonný výbor
  • Předseda a místopředsedové (statutární zástupci)

  Článek 7: Valná hromada

  7.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení. Valná hromada je shromážděním všech členů Sdružení, které se může konat prezenčně nebo korespondenčně. Obě formy mají stejnou váhu.

  7.2 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud:

  • je u prezenční formy přítomna nadpoloviční většina všech hlasů Sdružení,
  • se u korespondenční formy a hlasování do určeného konečného termínu pro hlasování podaří shromáždit vyjádření nadpoloviční většiny všech hlasů Sdružení.

  7.3 Valnou hromadu svolává výkonný výbor dle potřeby nebo pokud o to písemně požádají členové Sdružení disponující alespoň dvěma pětinami (2/5) všech hlasů, a to nejpozději do dvou (2) měsíců od doručení takové žádosti výkonnému výboru. Pokud tak výkonný výbor neučiní, svolává mimořádnou valnou hromadu zmocněnec žadatelů o svolání valné hromady. Formu konání valné hromady určí výkonný výbor, pokud není forma předepsána v žádosti o její svolání.

  7.4 Valnou hromadu svolává a organizuje dosavadní výkonný výbor, dokud nejsou zvoleni jeho noví členové. Mimořádnou valnou hromadu svolává a řídí zmocněnec žadatelů o svolání valné hromady. Pokud se na mimořádné valné hromadě volí nový výkonný výbor, řídí ji zmocněnec žadatelů, dokud nejsou zvoleni její noví členové.

  7.5 Valnou hromadu lze svolat i korespondenčně. V takovém případě výkonný výbor připraví návrh bodů, o kterých má být hlasováno (tzv. „Návrh pro hlasování“) a odešle je všem členům na jejich kontaktní adresy (na e-mailovou adresu nebo pokud neexistuje, tak na poštovní adresu). Do Návrhu o hlasování musí výkonný výbor uvést den konce hlasování, který musí být vzdálen minimálně 21 dní od odeslání tohoto návrhu členům, a adresu, na kterou má být hlasování členů zasláno zpět. Vyjádření k bodům, o kterých se hlasuje, provede člen uvedením svého jména, počtu hlasů jimiž disponuje a svého postoje - Souhlasím / Nesouhlasím / Nehlasuji. Toto vyjádření musí člen zaslat zpět na adresu určenou v Návrhu pro hlasování. Hlasování valné hromady je ukončeno na konci dne uvedeném v Návrhu o hlasování jako konečný termín hlasování.

  7.6 Zápis z jednání a hlasování valné hromady podepisují dva ověřovatelé zvolení valnou hromadou a tento zápis se v elektronickém přepisu zasílá všem členům sdružení. Originály zápisů jsou uloženy u člena výkonného výboru pověřeného vedením archivu.

  7.7 Valná hromada rozhoduje hlasováním, kde je k souhlasu potřebná nadpoloviční většina všech hlasů členů Sdružení u těchto záležitostí:

  • schvaluje změny stanov Sdružení,
  • schvaluje úkoly Sdružení pro příslušné období,
  • rozhoduje o zániku sdružení a jeho majetkovém vypořádání,
  • stanovuje výši a termín splatnosti členských příspěvků,

  7.8 Valná hromada rozhoduje hlasováním, kde je k souhlasu potřebná nadpoloviční většina všech hlasů členů Sdružení zúčastněných na valné hromadě u ostatních záležitostí, mj.:

  • volí a odvolává členy výkonného výboru,
  • rozhoduje o záležitostech dříve rozhodovaných výkonným výborem, pokud některý ze členů výkonného výboru vznesl námitku na neplatnost takového rozhodování,
  • schvaluje výroční zprávu Sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku,
  • rozhoduje o zániku členství vyloučením,

  7.9 Veškerá hlasování valné hromady jsou veřejná (tzn. že zůstává známo, kdo jak hlasoval), pouze v jednotlivých případech může valná hromada odhlasovat, že má být hlasování tajné.

  Článek 8: Výkonný výbor

  8.1 Výkonný výbor je výkonným a řídícím orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výkonný výbor musí mít minimálně tři členy.

  8.2 Členem výkonného výboru může být pouze člen Sdružení, který se aktivně podílí na činnosti Sdružení.

  8.3 Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

  8.4 Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

  8.5 Výkonný výbor volí svého předsedu a minimálně jednoho místopředsedu a kontroluje jejich konání.

  8.6 Jednání výkonného výboru organizuje předseda nebo jím pověřená osoba. Jednání mohou být přítomni i řadoví členové Sdružení a pozvaní hosté.

  8.7 Výkonný výbor rozhoduje o:

  • svolání valné hromady,
  • volbě a odvolání předsedy a místopředsedů výboru,
  • přijetí člena Sdružení,
  • využití finančních prostředků,
  • pověření člena výkonného výboru vést účetnictví Sdružení,
  • pověření člena výkonného výboru vést pokladnu Sdružení,
  • pověření člena výkonného výboru vést písemný archiv Sdružení,
  • pověření předsedy nebo místopředsedy zřídit bankovní účet Sdružení u finančního ústavu.
  8.8 Kterýkoliv člen výkonného výboru může vznést námitku na neplatnost jakéhokoliv rozhodnutí výkonného výboru. V takovém případě o dané věci musí rozhodnout nejbližší valná hromada.

  8.9 Veškerá jmenování předsedů, místopředsedů a osob odpovědných za vedení účetnictví, pokladny a archivu, musí být písemná a podepsaná všemi přítomnými členy výkonného výboru.

  Článek 9: Předseda a místopředsedové

  9.1 Předseda a místopředsedové jsou z titulu své funkce statutárními zástupci Sdružení a jsou oprávněni jednat jeho jménem.

  9.2 Všichni statutární zástupci jsou oprávněni jednat jménem Sdružení samostatně.

  9.3 Dispoziční právo k finančním prostředkům Sdružením na bankovních účtech má předseda a místopředsedové. Pravidla pro autorizaci plateb a výběrů včetně limitů určí valná hromada.

  9.4 S prostředky v hotovosti disponuje pokladník v souladu s rozhodnutími orgánů Sdružení. Částku zůstatku hotovosti převyšující 5000 Kč pokladník vloží bezodkladně na bankovní účet Sdružení, pokud nerozhodly orgány Sdružení jinak.

  Článek 10: Finanční zdroje Sdružení a hospodaření s nimi

  10.1 Za hospodaření s movitým i nemovitým majetkem Sdružení odpovídá předseda výkonného výboru a jeho místopředsedové.

  10.2 Zdroji majetku Sdružení jsou zejména:

  • dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
  • výnosy z majetku,
  • členské příspěvky,
  • dotace, případně poskytnuté granty.

  10.3 Prostředků občanského sdružení lze použít jen k zabezpečení úkolů uvedených v článku 1 a 2 a v souladu s rozhodnutím výkonného výboru.

  10.4 Za vedení účetnictví a pokladnu odpovídá písemně pověřený člen výkonného výboru. Pokud není taková osoba výkonným výborem určena, je za vedení účetnictví a pokladny odpovědný jeho předseda.

  Článek 11: Archiv sdružení

  11.1 Archiv vede pověřený člen výkonného výboru. Pokud není taková osoba určena, je za vedení archivu odpovědný předseda.

  11.2 Archiv může mít i elektronickou podobu, v případě jmenovacích listin, smluv a jiných právně závazných dokumentů však musí být originální dokument archivován také v listinné podobě.

  11.3 Archiv obsahuje:

  • zakládající dokumenty,
  • registr členů, přihlášky ke členství,
  • finanční a účetní evidenci,
  • zápisy z jednání valné hromady a výkonného výboru,
  • jiné důležité listiny dokumentující činnost Sdružení.

  11.4 Správa a vedení archivu se řídí spisovým plánem, který schvaluje výkonný výbor.

  Článek 12: Zánik občanského sdružení

  12.1 Sdružení zaniká:

  • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, vysloví-li se tak alespoň dvoutřetinová většina hlasů řádných účastníků valné hromady,
  • pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

  12.2 Po přijetí rozhodnutí o zrušení Sdružení se provede jeho likvidace. Likvidátora jmenuje Valná hromada v rozhodnutí o zrušení Sdružení. Při likvidaci se nejprve uhradí závazky Sdružení. O využití likvidačního zůstatku rozhodne Valná hromada.


  Schváleno v Praze dne 28.2.2010

  Stanovy zaregistrovány Ministerstvem vnitra dne 11.3.2010