Aktuality‎ > ‎

Informace o záměru výstavby komunikací a inž. sítí

přidáno: 23. 8. 2015 12:33, autor: Jiří Barcal   [ aktualizováno 23. 8. 2015 12:57 ]

Dlouho připravovaný záměr vybudovat v osadě Lahovské nové komunikace začíná získávat konkrétní obrysy. Rádi bychom vás v tomto článku seznámili s aktuální podobou tohoto záměru.

Prvně je nutné zdůraznit, že se aktuální záměr týká pouze komunikací Na Hvězdárně, části ulice Na Lahovské (část od trafostanice směrem k Chuchli) a větší části ulice Nad Chuchlí. Lze předpokládat, že zdárný průběh realizace této části dá zelenou i dokončení ulice Na Lahovské a dalších komunikací ve zbytku území.

Dopravní řešení

Šipkami je naznačen směr plánovaných jednosměrek
Komunikace Na Hvězdárně v části procházející osadou a Na Lahovské jsou navrženy 4 m široké komunikace doplněné o jednostranný chodník o šíři 2m. Celková šíře prostoru mezi ploty je tedy minimálně 6,5m. Ulice Na Hvězdárně bude pro automobilový provoz jednosměrná směrem od Chuchle na Lochkov, ulice Na Lahovské ve směru od Radotína na Chuchli. Pohyb cyklistů by měl být umožněn obousměrně. Zvolené řešení je kompromisem, který minimalizuje velikost pozemků, které bude magistrát odkupovat od jejich současných vlastníků. Dříve se opakovaně potvrdilo, že větší zásahy do soukromých pozemků vždy narazily na částečný nesouhlas a tedy nebyly realizovatelné. Při příjezdu z Chuchle se bude pro automobilový provoz jezdit ke spojce mezi Lochkovem a Otěšínskou ulicí - ke křižovatce, kde jsou dnes panelové zábrany. Ty budou odstraněny, křižovatky upraveny a zprůjezdněny. Navíc bude tato komunikace sloužit veřejnosti pro propojení na Pražský okruh.

Komunikace Nad Chuchlí bude v dnešním krátkém úseku mezi ulicemi Na Hvězdárně a Na Lahovské zklidněna a bude z ní pravděpodobně zbudována obytná zóna s omezenou rychlostí. Nově bude v místě pěšiny (zkratky) k autobusové zastávce nová obousměrná propojka, která bude vyúsťovat z ulice Na Lahovské přímo do ulice Na Hvězdárně nad současnou autobusovou zastávkou. Zbytek komunikace vedoucí podél louky k lesu bude také obousměrná a bude široká 5,5 m.

V koordinačním výkresu jsou zakresleny další postranní komunikace, jejichž realizace je odsunuta do budoucích etap a jejich podoba se může změnit.

Mapa řešené oblasti

Zeleně jsou označené komunikace, které projekt řeší
Zde uvádíme v bodech klíčové vlastnosti plánovaného záměru:
  • součástí je vybudování komunikací z živice (lidově asfaltu), chodníků a vjezdů na pozemky ze zámkové dlažby, dále pouličního osvětlení, rozvodu plynu, kanalizace,

  • počítá se také s novou realizací rozvodů elektřiny, která umožní přivedení většího příkonu na pozemek, případně zbudování nočního proudu. Budou vybudovány nové pilíře pro elektřinu,

  • v ulici Na Hvězdárně a Na Lahovské a se vybuduje dešťová kanalizace, která svede povrchovou vodu z komunikací. To by mohlo vyřešit problémy s každoročně zaplavenými pozemky, především v ulici Na Lahovské,

  • všem bude zřízen dlážděný vjezd v místě požadovaného vjezdu na pozemek, dovedena splašková kanalizace na hranici pozemku a vybudován pilíř pro plyn. Zatím není zřejmé, co z toho uhradí stavebník (tj. magistrát),

  • majitelé pozemků, na jejichž úkor se musí rozšířit komunikace, budou dopisem osloveni s nabídkou odkupu za cenu určenou odborným znaleckým posudkem. Zároveň jim bude podle potřeby přesunuta vodoměrná šachta, pilíř pro elektřinu a oplocení. To vše na náklady stavebníka,

  • později bude všem majitelům pozemků sousedících s budovanými komunikacemi dopisem nabídnuta možnost určit umístění vjezdu, místa přípojky plynu a kanalizace.

Hlavním prokladem pro tento článek je koordinačního výkres, který vznikl v rámci přípravy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Další informace jsme získali od společnosti Istar, která na základě plné moci tento záměr pro magistrát připravuje a s níž byl text článku před jeho publikováním potvrzen.

Zdali se záměr podaří zrealizovat nyní záleží především na souhlasu oslovených majitelů s projektem a s odkupem části jejich pozemků. Následně po odsouhlasení projektu a vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude společnost Istar žádat magistrát o vyčlenění prostředků na realizaci. Nelze tvrdit, že se začne dříve než za rok a také nelze nyní jednoznačně tvrdit, že se opravdu začne.

Přesto bych chtěl za sdružení Osada Lahovská prohlásit, že výstavbu komunikací a s tím spojených inženýrských sítí podporujeme, protože jsme sami za více než pět let jednání s úřady a projektanty zjistili, že tento záměr je ze všech již dříve připravených nejcitlivější k současnému stavu, minimalizuje výměry pozemků, které budou odkoupeny a ponechává osadě klidný ráz. Někteří by mohl namítnout, že ulice Na Hvězdárně a možná i Na Lahovské budou používány lidmi z blízkého okolí pro příjezd na Pražský okruh a v konečném důsledku v nich vzroste doprava. Tento dopad nelze vyloučit, avšak podle dopravních studií by nárůst neměl být dramatický. Na druhou stranu se stávající komunikace stanou bezpečnější, protože se zvětší výhledy při výjezdu ze zahrad a především se budou chodci bezpečně pohybovat po chodnících s veřejným osvětlením. Dále se zlepší dopravní propojení na Lochkov, Slivenec a v konečném důsledku to umožní spojení autobusem až na Barrandov, kde je dostupné množství služeb pro občany (obchody, školy, poliklinika, bazén atd.). Maximální přípustná rychlost zůstane na 30km/h a budeme prosazovat, aby bylo použito maximum opatření pro další zklidnění dopravy. Dalším pozitivním důsledkem je, že se otevře možnost legálně upravovat chaty a pokud to velikost pozemku umožní i budovat rodinné domy. Snad tím skončí období neregulované a nelegální výstavby, které mnohdy poškozuje sousedské vztahy.

Chtěli bychom vás vyzvat, abyste nám zasílali své nápady, dotazy a náměty, které zprostředkujeme projektantům a zastupitelstvu naší městské části, a maximum z nich nechali zapracovat do projektu a podmínek stavebního povolení. Připomínky zasílejte e-mailem na sdruzeni@lahovska.info nebo kontaktujte Jiřího Barcala telefonicky (737200490).

Comments