Aktuality

Oznámení o odchytu koček 20-21.5.2019

přidáno: 18. 4. 2019 5:39, autor: Jiří Barcal

V nočních hodinách mezi 21:00 a 02:00 bude probíhat v ulici Polákova odchyt koček za účelem jejich kastrace. Uskuteční se tak v rámci programu magistrátu na omezení množení polodivoce množících se koček. Po kastraci budou kočky vráceny.

Oznámení o odchytu koček 14.-15.4.2018

přidáno: 28. 3. 2018 1:01, autor: Jiří Barcal

Vážení obyvatelé,
dne 14.4.-15.4.2018 proběhne v okolí osady Lahovská odchyt potulných koček, u kterých bude provedena kastrace a následně budou navráceny zpět.
Žádáme tímto obyvatele osady Lahovská, aby od 9.4.2018 zanechali krmení. Důvodem je zvýšení úspěšnosti odchytu.

Ukliďme Česko a osadu Lahovskou - místo srazu

přidáno: 3. 4. 2016 12:48, autor: Jiri Barcal   [ aktualizováno 3. 4. 2016 12:57 ]

V sobotu
16. dubna můžete i vy pomoci uklidit okolí svých zahrad a vznikající černé skládky v osadě Lahovské. Sraz je v 9h na křižovatce Na Lahovské a Nad Chuchlí (u zrcadla).

S sebou si prosím vemte pracovní oblečení. Hodit se může i kolečko, hrábě, lopata, pila. 

Akci přislíbil podporu ÚMČ Velká Chuchle, který přistaví malé kontejnery na odpad. Další podporu máme od spolku Ekosmák a Českého svazu ochránců přírody, kteří již pátým rokem organizují akci Ukliďme Česko. Ti slíbili dodat pytle a pracovní rukavice.

V tentýž den budou po Chuchli projíždět chuchelští dobrovolní hasiči a odvážet železný šrot. Z utržených peněz bude tradičně financován dětský den na začátku června v Chuchleském háji.

Více také oficiální stránky akce na webu Ukliďme Česko.

Máte-li k tomuto tématu jakékoliv náměty a nápady, neváhejte kontaktovat Jiřího Barcala.

Pojďme společně dokázat, že nám není lhostejné místo kde žijeme a zasloužíme si jej pěkné a bez odpadků!

Jarní úklid v rámci akce Ukliďme Česko

přidáno: 28. 2. 2016 8:55, autor: Jiri Barcal   [ aktualizováno 28. 2. 2016 8:56 ]

Na sobotu 16. dubna je naplánována celostátní akce "Ukliďme Česko". Pro naši osadu Lahovskou jsme založili dobrovolnickou akci, která má sraz 16.4.2016 v 9:00. Další informace včetně zajištění odvozu odpadu budeme teprve domlouvat. Již nyní se však můžete přihlásit jako dobrovolník.
Předem děkujeme, že vám není lhostejné, jak vypadá vaše okolí.

Plynová elektrárna kousek od nás?

přidáno: 15. 11. 2015 10:10, autor: Jiri Barcal

Náhodou jsem objevil informaci, že společnost PREdistribuce údajně plánuje vybudování plynové elektrárny na rozhraní MČ Lochkov a Slivenec, jen pár set metrů od osady Lahovské (viz obrázek). Měla by být údajně jednou ze tří paroplynových elektráren, které v případě výpadku nebo přetížení sítě budou zásobovat Prahu elektřinou. Je pravda, že již delší dobu se plánuje vybudování rozvodné trafostanice v místě označeném šipkou, jejíž stavba se zdá být již na spadnutí. Toto je však informace nová. 

V září 2015 se na zastupitelstvech v Lochkově a ve Slivenci tato záležitost byla zmíněna. Víc informací zatím k dispozici nemáme a tak prosím i tuto informaci berte jako neověřenou. Zjistíte-li nějaké další ověřené informace, které by měly být na tomto místě publikovány, pošlete je na sdruzeni@lahovska.info.

Informace o záměru výstavby komunikací a inž. sítí

přidáno: 23. 8. 2015 12:33, autor: Jiří Barcal   [ aktualizováno 23. 8. 2015 12:57 ]

Dlouho připravovaný záměr vybudovat v osadě Lahovské nové komunikace začíná získávat konkrétní obrysy. Rádi bychom vás v tomto článku seznámili s aktuální podobou tohoto záměru.

Prvně je nutné zdůraznit, že se aktuální záměr týká pouze komunikací Na Hvězdárně, části ulice Na Lahovské (část od trafostanice směrem k Chuchli) a větší části ulice Nad Chuchlí. Lze předpokládat, že zdárný průběh realizace této části dá zelenou i dokončení ulice Na Lahovské a dalších komunikací ve zbytku území.

Dopravní řešení

Šipkami je naznačen směr plánovaných jednosměrek
Komunikace Na Hvězdárně v části procházející osadou a Na Lahovské jsou navrženy 4 m široké komunikace doplněné o jednostranný chodník o šíři 2m. Celková šíře prostoru mezi ploty je tedy minimálně 6,5m. Ulice Na Hvězdárně bude pro automobilový provoz jednosměrná směrem od Chuchle na Lochkov, ulice Na Lahovské ve směru od Radotína na Chuchli. Pohyb cyklistů by měl být umožněn obousměrně. Zvolené řešení je kompromisem, který minimalizuje velikost pozemků, které bude magistrát odkupovat od jejich současných vlastníků. Dříve se opakovaně potvrdilo, že větší zásahy do soukromých pozemků vždy narazily na částečný nesouhlas a tedy nebyly realizovatelné. Při příjezdu z Chuchle se bude pro automobilový provoz jezdit ke spojce mezi Lochkovem a Otěšínskou ulicí - ke křižovatce, kde jsou dnes panelové zábrany. Ty budou odstraněny, křižovatky upraveny a zprůjezdněny. Navíc bude tato komunikace sloužit veřejnosti pro propojení na Pražský okruh.

Komunikace Nad Chuchlí bude v dnešním krátkém úseku mezi ulicemi Na Hvězdárně a Na Lahovské zklidněna a bude z ní pravděpodobně zbudována obytná zóna s omezenou rychlostí. Nově bude v místě pěšiny (zkratky) k autobusové zastávce nová obousměrná propojka, která bude vyúsťovat z ulice Na Lahovské přímo do ulice Na Hvězdárně nad současnou autobusovou zastávkou. Zbytek komunikace vedoucí podél louky k lesu bude také obousměrná a bude široká 5,5 m.

V koordinačním výkresu jsou zakresleny další postranní komunikace, jejichž realizace je odsunuta do budoucích etap a jejich podoba se může změnit.

Mapa řešené oblasti

Zeleně jsou označené komunikace, které projekt řeší
Zde uvádíme v bodech klíčové vlastnosti plánovaného záměru:
  • součástí je vybudování komunikací z živice (lidově asfaltu), chodníků a vjezdů na pozemky ze zámkové dlažby, dále pouličního osvětlení, rozvodu plynu, kanalizace,

  • počítá se také s novou realizací rozvodů elektřiny, která umožní přivedení většího příkonu na pozemek, případně zbudování nočního proudu. Budou vybudovány nové pilíře pro elektřinu,

  • v ulici Na Hvězdárně a Na Lahovské a se vybuduje dešťová kanalizace, která svede povrchovou vodu z komunikací. To by mohlo vyřešit problémy s každoročně zaplavenými pozemky, především v ulici Na Lahovské,

  • všem bude zřízen dlážděný vjezd v místě požadovaného vjezdu na pozemek, dovedena splašková kanalizace na hranici pozemku a vybudován pilíř pro plyn. Zatím není zřejmé, co z toho uhradí stavebník (tj. magistrát),

  • majitelé pozemků, na jejichž úkor se musí rozšířit komunikace, budou dopisem osloveni s nabídkou odkupu za cenu určenou odborným znaleckým posudkem. Zároveň jim bude podle potřeby přesunuta vodoměrná šachta, pilíř pro elektřinu a oplocení. To vše na náklady stavebníka,

  • později bude všem majitelům pozemků sousedících s budovanými komunikacemi dopisem nabídnuta možnost určit umístění vjezdu, místa přípojky plynu a kanalizace.

Hlavním prokladem pro tento článek je koordinačního výkres, který vznikl v rámci přípravy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Další informace jsme získali od společnosti Istar, která na základě plné moci tento záměr pro magistrát připravuje a s níž byl text článku před jeho publikováním potvrzen.

Zdali se záměr podaří zrealizovat nyní záleží především na souhlasu oslovených majitelů s projektem a s odkupem části jejich pozemků. Následně po odsouhlasení projektu a vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude společnost Istar žádat magistrát o vyčlenění prostředků na realizaci. Nelze tvrdit, že se začne dříve než za rok a také nelze nyní jednoznačně tvrdit, že se opravdu začne.

Přesto bych chtěl za sdružení Osada Lahovská prohlásit, že výstavbu komunikací a s tím spojených inženýrských sítí podporujeme, protože jsme sami za více než pět let jednání s úřady a projektanty zjistili, že tento záměr je ze všech již dříve připravených nejcitlivější k současnému stavu, minimalizuje výměry pozemků, které budou odkoupeny a ponechává osadě klidný ráz. Někteří by mohl namítnout, že ulice Na Hvězdárně a možná i Na Lahovské budou používány lidmi z blízkého okolí pro příjezd na Pražský okruh a v konečném důsledku v nich vzroste doprava. Tento dopad nelze vyloučit, avšak podle dopravních studií by nárůst neměl být dramatický. Na druhou stranu se stávající komunikace stanou bezpečnější, protože se zvětší výhledy při výjezdu ze zahrad a především se budou chodci bezpečně pohybovat po chodnících s veřejným osvětlením. Dále se zlepší dopravní propojení na Lochkov, Slivenec a v konečném důsledku to umožní spojení autobusem až na Barrandov, kde je dostupné množství služeb pro občany (obchody, školy, poliklinika, bazén atd.). Maximální přípustná rychlost zůstane na 30km/h a budeme prosazovat, aby bylo použito maximum opatření pro další zklidnění dopravy. Dalším pozitivním důsledkem je, že se otevře možnost legálně upravovat chaty a pokud to velikost pozemku umožní i budovat rodinné domy. Snad tím skončí období neregulované a nelegální výstavby, které mnohdy poškozuje sousedské vztahy.

Chtěli bychom vás vyzvat, abyste nám zasílali své nápady, dotazy a náměty, které zprostředkujeme projektantům a zastupitelstvu naší městské části, a maximum z nich nechali zapracovat do projektu a podmínek stavebního povolení. Připomínky zasílejte e-mailem na sdruzeni@lahovska.info nebo kontaktujte Jiřího Barcala telefonicky (737200490).

Aktuální informace k metropolitnímu (územnímu) plánu

přidáno: 29. 6. 2015 23:36, autor: Jiří Barcal

Na náš dotaz ohledně vztahu aktuálně diskutovanému Metropolitnímu plánu jsme obdrželi následující odpověď:

Vážený pane inženýre,
 
reaguji na Váš dopis i informace v něm obsažené. Zahrádkové osady a lokality zahrádek jsou velkým tématem v Praze a zpracovatelé Metropolitního plánu přistupují k řešení jednotlivých lokalit vždy individuálně.
Metropolitní plán je nyní ve fázi, kdy má schválené Zadání (přístupné přes stránky MHMP, www.praha.eu) a zpracováváme návrh, protože fáze konceptu byla ze Stavebního zákona (183/2006 Sb. v platném znění) novelou z roku 20122 vypuštěna.
Kancelář metropolitního plánu (KMP) informovala veřejnost i městské části o východiscích, metodě i přístupu k plánování Prahy; materiály jsou dostupné na www.iprpraha.cz/metropolitniplan a v letošním roce KMP konzultovala veřejný zájem s jednotlivými městskými částmi, kde i téma řešení zahrádkových osad bylo probíráno.
Zpracování i projednání Metropolitního plánu se řídí Stavebním zákonem. Vaše připomínky můžete uplatnit v průběhu jeho projednávání, jehož začátek je plánován na příští rok.
 
S pozdravem
 
Jaromír Hainc
 
 
IPR Praha
——————— Ing. arch. Jaromír Hainc
zástupce vedoucího kanceláře
     
——————— Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Kancelář metropolitního plánu         
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2, CZ 
[budova B-206]
 
———————  hainc@ipr.praha.eu
T) +420 23600 4643
M) +420 723 840 284
 
———————  www.iprpraha.cz

Ukliďme osadu Lahovskou

přidáno: 16. 4. 2015 13:22, autor: Jiri Barcal   [ aktualizováno 16. 4. 2015 13:23 ]

Dovolil bych si Vás oslovit s informací, že nyní můžete přispět k čistějšímu prostředí v osadě Lahovské. Máte-li chuť o víkendu 18.-19.4 uklidit ve své ulici, okolí, kolem autobusové zastávky a jiném veřejném prostranství, kontaktujte Jiřího Barcala (tel. 737200490, e-mail: jiri.barcal@lahovska.info). Ten , aby vám poskytne z rozpočtu sdružení pytle na odpadky a zajistí jejich svoz pracovníky úřadu ve Velké Chuchli.

Netajíme, že jsme se inspirovali akcí Ukliďme Česko (viz www.uklidmecesko.cz).

Zároveň bych Vás chtěl informovat, že od pátku 17.4 do neděle 19.4 pořádají chuchelští hasiči sběr železného šrotu, ze kterého se zaplatí dětstký den v Chuchli. Více viz http://www.chuchle.cz/hasiciporadajisbersrotu.html. Hasiči a pracovní četa úřadu sbírá vedle šrotu po domluvě také staré spotřebiče.

Postup vydávání povolenek k vjezdu do ulice Na Hvězdárně

přidáno: 24. 3. 2015 14:32, autor: Jiri Barcal

V návaznosti na oznámení z předchozí aktualility o tom, že policie začala aktivně pokutovat průjezdy ulicí Na Hvězdárně, bychom vás chtěli informovat o možnosti si nechat vystavit povolení ke vjezdu do této ulice. Povolení bude vydávat odbor stavební na ÚMČ Velká Chuchle, konkrétně pan Schůrek nebo paní Kratochvílová. Svou žádost o vystavení nové povolenky můžete zaslat e-mailem na stavebni@chuchle.cz a následně vyzvednout na úřadě nebo si o vystavení požádejte v úřední hodiny osobně.

Vystavená povolení budou opravňovat ke vjezdu do ulice Na Hvězdárně pouze ve směru od Velké Chuchle a pouze do oblasti osady Lahovská. Povolení nebudou opravňovat k průjezdu dále na Lochkov a Pražský okruh. Tato část komunikace leží na katastrálním území Lochkova a navíc je zatím dočasně vyhrazena pouze pro staveništní dopravu projektu Vily Chuchle. Povolení bude vystaveno těm, kteří mají jediný možný přístup ke svým pozemkům přes ulici Na Hvězdárně, na jejímž začátku u křižovatky s ulicí Nad Chuchlí je značka zákazu vjezdu.

Budete-li adresovat svou žádost e-mailem, zašlete RZ vozidla nebo vozidel, na která budete o vjezd žádat.

Povolení k průjezdu ulicí Na Hvězdárně

přidáno: 15. 3. 2015 13:32, autor: Jiri Barcal

Chtěl bych na tomto místě připomenout, že průjezd ulicí Na Hvězdárně od osady Lahovská až na Pražský okruh není povolen kromě vozidel stavby Vily Chuchle. Dodržování zákazu vjezdu začala kontrolovat Městská policie. Jeden obyvatel mě informoval, že sice vlastní povolenku k průjezdu ulicí Na Hvězdárně do Lochkova, přesto dostal pokutu 200,- Kč. Tvrdí, že při všech předchozích a i při poslední kontrole, která proběhla letos v únoru, povolenka vydaná Finepem (je očíslovaná a přiřazená k SPZ) vyhovovala, ale tentokrát už tomu najednou tak není. Městská policie pouští jen ty, kteří mají povolenku vydanou od Vily Chuchle. 

1-10 of 80